Valitse Sivu

Kirkon keskushallinnon uudelleenjärjestely sinetöitiin

Kirkon keskushallinnon uudelleenjärjestely sinetöitiin

Kirkon keskushallinnon uudelleenjärjestely sinetöitiin

Vihdoin on saatu päätökseen Rooman kuurian eli kirkon keskushallinnon uudistustyö, kun 19.3.2022 julkaistiin paavi Franciscuksen apostolinen konstituutio Praedicate Evangelium (Julistakaa evankeliumi) Rooman keskushallinnosta ja sen palvelutehtävästä kirkkoa ja maailmaa varten. Yleisesti on katsottu, että kirkon keskushallinnon uudistaminen on ollut ehkäpä tärkein paavi Franciscuksen pontifikaatille asetetuista tavoitteista. Uusi konstituutio korvaa täten pyhän paavi Johannes Paavali II:n apostolisen konstituution Pastor bonus (Hyvä paimen) vuodelta 1988.

Lähetyksen keskeisyys

Uusi apostolinen konstituutio on jo nimensä mukaisesti – Julistakaa evankeliumi – hengeltään lähetyskeskeinen, totesi Vatikaanissa asiakirjaa esitellyt piispa Marco Mellino, kardinaalineuvoston sihteeri. Asiakirja painottaa kirkon lähetys- ja evankelioimistehtävää: hyvän sanoman julistamista. Tämä tehtävä ulottuu kaikkiin paavin sielunhoitotyötä tukeviin toimistoihin ja yksiköihin.

Piispa Mellinon mukaan keskushallinto on jo oman olemuksensa mukaisesti koko yleismaailmallisen kirkon palveluksessa ja toimii paavin johtamana auttaen tätä hoitamaan tehtäväänsä kaikkialla maailmassa. Uudistukseen kuuluu myös synodaalinen ulottuvuus, kun keskushallinnon velvollisuus on jatkossa yhä tarkemmin kuunnella osakirkkoja ja käydä vuoropuhelua niiden kanssa.

Aina uudistuva kirkko

Vatikaanissa järjestetyssä julkaisutilaisuudessa Pyhäksi julistamisen kongregaation prefekti, kardinaali Marcello Semeraro, joka oli pitkään auttanut paavia valmistelemaan keskushallinnon uudistusta, kertoi tarkemmin asiakirjan sisällöstä ja historiasta. Asiakirjan muutokset astuvat voimaan helluntaina 5. kesäkuuta 2022.

Kardinaali korosti, että “Praedicate Evangelium” päättää nyt vuoden 2013 konklaavista alkaneen uudistustyön. Monia uudistuksia on jo viety läpi viime vuosina, mutta joiltakin osin on tehtävä vielä tarkistuksia eri virastojen toimintaperiaatteisiin, jotta uudistuksen kaikki piirteet saadaan käyttöön.

Uutta ajattelua

Tunnettu kanonisti ja Paavillisen Gregoriana-yliopiston emeritusprofessori, isä Gianfranco Ghirlanda SJ nosti asiakirjasta esiin uutta ajattelua. Hänen mukaansa on huomattavaa, että asiakirjassa maallikkojen asemaa korostetaan merkittävästi. Jatkossa heidän, niin miesten kuin naistenkin, on mahdollista toimia johtavissa asemissa keskushallinnon eri virastoissa ja toimistoissa, vaikka jatkossakin on olemassa myös tehtäviä, jotka edellyttävät vihkimyksen sakramenttia. Samoin uusi konstituutio lisää merkittävästi piispainkokouksille annettavia tehtäviä.

Isä Ghirlandan mukaan kaikkien uudistusten taustalla on sisäisen uudistumisen tarve. Sillä hän ei tarkoita vain osastojen ja virastojen valmiutta muuttaa toimintaansa, vaan ennen kaikkea koko keskushallinnon henkilöstön valmiutta jatkuvaan sisäiseen kääntymykseen, sillä kääntymys ei koske vain instituutioita eikä lähde niistä, vaan henkilöistä, jotka niissä työskentelevät.

Keskushallinnon uudistuksen piirteitä

Koko uudistus tähtää kirkon evankeliointityön vahvistamiseen, kun paavista itsestään tulee uuden, heti valtiosihteeristön jälkeen ensimmäiselle sijalle nostetun Evankelioinnin viraston prefekti. Tämän viraston työ jakaantuu pääosin kahden jo nykyään olemassaolevan yksikön kesken: uuden evankelioimisen neuvoston ja Kansojen evanke-lioimisen kongregaation. 

Jo tästä esimerkistä käy selväksi yksi selvä muutos aikaisempaan nähden. Enää ei keskushallinnossa nimittäin ole pääosin kahta erilaista osastomuotoa: kongregaatioita ja neuvostoja. Ne kaikki on nyt tuotu samalle viivalle, joiltakin osin yhdistettyinä, ja uudelleen nimettyinä “dicasteriumeiksi”, eli suomeksi “virastoiksi”.

Merkittävä muutos on myös se, että uusi apostolinen konstituutio painottaa keskushallintotyön määräaikaisuutta. Tämä tarkoittaa viiden vuoden tehtäväsykliä, jonka jälkeen työntekijöiden olisi hyvä palata takaisin sielunhoidon pariin. 

Seuraavassa on kirkon keskushallinnon rakenne ja uudet nimet:

CURIA ROMANA = ROOMAN KESKUSHALLINTO

Segretaria di Stato = Valtiosihteeristö

 • Sezione per gli Affari Generali = Yleisten asioiden osasto
 • Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali = Valtiosuhteiden ja kansainvälisten järjestöjen osasto
 • Sezione per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede = Pyhän istuimen diplomaattisen henkilökunnan osasto
 • Segretario di Stato = valtiosihteeri
 • Sostituto = sijaisvastaava
 • Segretario = sihteeri
 • Assessore = asessori
 • Sotto-Segretario = alisihteeri 

Virastot

 • Prefetto = prefekti
 • Segretario = sihteeri
 • Sotto-Segretario = alisihteeri

Dicastero per l’evangelizzazione = Evankelioinnin virasto

 • Sezione per le questioni fondamentali dell’evangalizzazione nel mondo = Maailmassa evankelioinnin peruskysymysten osasto
 • Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari = Ensimmäisen evankelioinnin ja uusien osakirkkojen osasto

Dicastero per la Dottrina della Fede = Uskonopin virasto

 • Sezione dottrinale = Opillisten asioiden osasto
 • Sezione disciplinare = Järjestysasioiden osasto
 • Pontificia Commissione Biblica = Paavillinen raamattutoimikunta
 • Commissione Teologica Internazionale = Kansainvälinen teologinen toimikunta
 • Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori = Paavillinen alaikäisten edunvalvonnan toimikunta

Dicastero per il Servizio della Carità = Lähimmäisenrakkauden palvelemisen virasto

 • Elemosineria Apostolica = Apostolinen almujen antamisen toimisto
 • Elemosiniere di Sua Santità = Hänen pyhyytensä almujenantaja

Dicastero per le Chiese Orientali = Idän kirkkojen virasto

Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti = Jumalanpalveluksen ja sakramenttijärjestyksen virasto

Dicastero delle Cause dei Santi = Pyhäksi julistamisen virasto

Dicastero per i Vescovi = Piispojen virasto

 • Pontificia Commissione per l’America Latina = Paavillinen Latinalaisen Amerikan toimikunta

Dicastero per il Clero = Papiston virasto

Dicastero per gli Istituti della Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica = Sääntökuntien ja apostolisen elämän yhteisöjen virasto

Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita = Maallikoiden, perheiden ja elämän virasto

Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani = Kristittyjen ykseyden edistämisen virasto

Dicastero per il Dialogo Interreligioso = Uskontojenvälisen vuoropuhelun virasto

Dicastero per la Cultura e l’Educazione = Kulttuurin ja kasvatuksen virasto

 • Sezione per la Cultura = Kulttuuriasioiden osasto
 • Sezione per l’Educazione = Kasvatusasioiden osasto

Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Integrale Umano = Kokonaisvaltaisen inhimillisen kehityksen palvelemisen virasto

Dicastero per i Testi Legislativi = Lakitekstien virasto

Dicastero per la Comunicazione = Tiedotusasioiden virasto

Tuomio- ja oikeusistuimet

Penitenzieria Apostolica = Apostolinen katumustuomioistuin

 • penitenziere maggiore = ylin katumustuomari
 • reggente = sijaishoitaja

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica = Apostolisen nimenkirjoituksen ylin oikeusistuin

Tribunale della Rota Romana = Rooman rota -oikeusistuin

Talousyksiköitä

Consiglio per l’Economia = Talousasioiden neuvosto

Segreteria per l’Economia = Talousasioiden sihteeristö

Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica = Apostolisen istuimen perinnön hallinnointi

Ufficio del Revisore Generale = Yleistarkastajan toimisto

Commissione di Materie Riservate = Ei-julkisten asiakysymysten toimikunta

Comitato per gli Investimenti = Sijoitusasioiden työryhmä

Muita yksiköitä

Prefettura della Casa Pontificia = Paavillisen talon prefektin toimisto

Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontifice = Paavin liturgisten viettojen toimisto

Camerlengo della Santa Romana Chiesa = Pyhän roomalaisen kirkon kamariherra

KATT / Vaticannews.va / CNA

Tietoja kirjoittajasta

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...