Valitse Sivu

Maailman lähetyspäivä 22.10.2023

Maailman lähetyspäivä 22.10.2023

Lokakuuta on Katolisen kirkon perinteessä pidetty sekä ruusukon että lähetystyön kuukautena. Se alkaa heti pyhän Jeesus-lapsen Teresan, lähetystyön suojelijan, muistopäivän viettämisellä (1.10.), joka on tavallaan johdanto tulevaan maailman lähetyspäivään. Sitten lokakuun 13. päivänä muistelemme Portugalin Fatimassa tapahtunutta Neitsyt Marian ilmestystä, jossa kymmenet tuhannet ihmiset näkivät ja todistivat ns. auringon ihmeen. Myös tässä viimeisessä ilmestyksessään Neitsyt Maria sanoi lapsille, että hän on Ruusukon Neitsyt, ja kehotti lapsia jatkamaan ruusukon rukoilemista joka päivä maailmanrauhan ja Jumalan tahdon mukaisen elämän puolesta. Mekin voimme aina yhtyä Neitsyt Marian rukoukseen lähetystyön ja myös rauhan puolesta, joka on erityisen tärkeää ja ajankohtaista tänä aikana.

Varsinaista maailman lähetyspäivää vietetään yleiskirkollisesti lokakuun toiseksi viimeisenä sunnuntaina, joka tänä vuonna osuu hiippakunnassamme 22. päivään. Ekumeenista lähetyspyhää sen sijaan vietetään täällä Suomessa lokakuun toisena viikonvaihteena (tänä vuonna 6.-8.10.), jolloin katolilaiset, ortodoksit ja luterilaiset korostavat yhdessä kristittyjen yhteistä lähetysidentiteettiä ja muistuttavat samalla yhteisen todistuksen ja keskinäisen rauhan merkityksestä.

Rakkaus ja lähetys

Tänä vuonna ekumeenisen lähetyspyhän teema on Rakkauden kaksoiskäsky. Jeesus tiivisti Jumalan käskyt rakkauden kaksoiskäskyyn: meidän pitäisi toimia kaikin tavoin elämässämme niin, että rakastamme Jumalaa yli kaiken ja lähimmäisiämme niin kuin itseämme (Mark. 12:28-34). Tämä on kaikkein korkein mahdollinen vaatimus, eikä kukaan meistä yllä siihen täydellisesti. Se kuitenkin muistuttaa meitä kristityn tehtävästä pysyä rakkauden lähteellä ja ammentaa siitä joka päivä iloa lähetystyöhömme. Jumalahan on rakastanut ensin meitä.

Oikeastaan kaikki kastetut osallistuvat Jumalan missioon, joka on rakkauden lähetystyötä. Rakkauden kautta Jumala lähetti Poikansa vapauttamaan langenneen maailman: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16) Jeesus Kristus perusti kirkkonsa rakkauden missiota varten. Hänen antamansa lähetyskäsky ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” (Matt. 28:19) perustuu rakkauden kaksoiskäskyyn. Rakkaus liittää meidät osallisiksi Jumalan rakkauteen ja lähettää palvelemaan rakkaudessa lähimmäistä. Samalla rakkauden kautta Pyhä Henki jatkaa lähetystyötä kutsuen, hoitaen ja parantaen. Pyhä Henki, jonka kautta Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme (Room. 5:5), johtaa meitä rakastamaan ja viemään myös toisille tätä rakkauden viestiä Jeesuksesta Kristuksesta.

Paavin lähetysviesti

Myös paavimme Franciscus puhuu rakkauden merkityksestä viestissään Maailman lähetyspäivää varten 2023. Viitaten apostoli Paavalin sanoihin ”Kristuksen rakkaus valloittaa ja pakottaa meitä” (vrt. 2 Kor. 5:14), paavi analysoi: ”Kyse on kahtalaisesta rakkaudesta: Kristuksen rakkaus meitä kohtaan vaatii, innoittaa ja herättää meidän rakkauttamme häntä kohtaan. Tämä rakkaus tekee ulos lähtevän kirkon aina nuoreksi: kaikkien sen jäsenten lähetystehtävä on julistaa Kristuksen evankeliumia vakuuttuneina siitä, että ’hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä’ (j. 15). Kaikki voivat antaa panoksensa lähetystyöhön: rukouksilla ja teoilla, lahjoittamalla rahaa, uhraamalla kärsimyksensä, omalla todistuksella.” 

Maailman lähetyspäivän 2023 teemaksi ”Palavin sydämin, liikkeelle lähtien” paavi on valinnut Luukkaan kertomuksesta Emmauksen opetuslapsista (Luuk. 24:13-35). Hän muistuttaa meitä siitä, että ”kylmä sydän ei koskaan voi saada toisten sydämiä hehkumaan!” Siksi paavi kehottaa meitä ottamaan vaarin Jumalan sanasta lähetystyössä; Sanasta, joka valaisee ja muuttaa lähetystyön sydämen: ”Siksi Raamatun tunteminen on tärkeää kristityn elämässä, ja vielä enemmän julistettaessa Kristusta ja hänen evankeliumiaan. Muutenhan toisille välitetään pelkkiä omia ajatuksia ja omia suunnitelmia.”

Joka tapauksessa vain murretun leivän edessä Emmauksen opetuslasten silmät avautuivat tunnistamaan Jeesuksen. Paavi painottaa, että ”pelkkä aineellisen leivän murtaminen nälkäisille Kristuksen nimessä on jo kristillinen lähetysteko”, mutta ”vielä paljon enemmän eukaristisen Leivän murtaminen, joka on Kristus itse, on suuri lähetysteko, koska eukaristia on kirkon elämän ja lähetystehtävän lähde ja huippu.” Kun Herra on tunnistettu, tulee halu palata matkalle. ”Siksi ensimmäinen ja pääasiallinen lähetystyöresurssi ovat ne, jotka ovat tunteneet ylösnousseen Kristuksen Kirjoituksissa ja eukaristiassa, ne, jotka kantavat sydämessään hänen tultaan ja katseessaan hänen valoaan. He voivat todistaa elämästä, joka ei koskaan kuole, vaikeimmissakin tilanteissa ja synkimpinäkin hetkinä.”

Synodaaliprosessi

Maailman lähetyspäivää 2023 vietetään Piispainsynodin kokoontumisen aikana, siksi lähetysviestin viimeisessä osassa paavi huomauttaa, että ”lähetys” on yksi keskeisistä sanoista synodaalissa, joka on käynnissä kaikkialla maailmassa. ”Tuo tie ei varmasti ole kirkon kääntymistä sisäänpäin, ei myöskään kansanäänestys siitä, mihin meidän täytyisi uskoa tai miten harjoittaa uskoamme ihmisten mieltymysten mukaisesti. Pikemminkin siinä lähdemme liikkeelle kuten Emmauksen opetuslapset, kuunnellen ylösnoussutta Herraa, joka aina tulee keskellemme opettaakseen meitä ymmärtämään kirjoituksia ja murtaakseen meille Leipää, jotta voisimme Pyhän Hengen voimalla viedä eteenpäin hänen lähetystehtäväänsä maailmassa.”

Viestin lopussa Pyhä Isä kutsuu meidät julistamaan Emmauksen opetuslasten tavoin, ilolla ja innolla, evankeliumia Herrastamme Kristuksesta, hänen elämästään ja kärsimyksestään, hänen kuolemastaan ​​ja ylösnousemuksestaan, ja niitä ihmeitä, joita hänen rakkautensa on toteuttanut elämässämme.

Meidän elämämme veneessä on kaksi airoa, joita meidän tulee liikuttaa yhtä voimakkaasti. Toisen airon nimi on ”rakasta Jumalaasi” ja toisen airon ”rakasta lähimmäistäsi”. Kun osaamme kiittää Jumalaa kaikesta hyvästä, jonka hän on lahjoittanut meille emmekä unohda auttaa lähimmäistämme, käsittelemme yhtä aikaa molempia airoja. Silloin meidän elämämme vene kulkee suoraan eteenpäin, ja Jeesus soutaa mukana veneessämme auttaen meitä pääsemään oikeaan suuntaan, taivaalliseen satamaan. Niinpä ”minun kutsumukseni on rakkaus!” (pikku Teresa). Rakasta ja tee lähetystyötä!

Pohjoismaiden Missio

Maailmanlaajuista lähetystyötä johtaa nyt Evankelioinnin virasto (ent. Pro propaganda Fide, per. 1622) Rooman kuuriassa. Sen yhteydessä toimii neljä paavillista lähetysseuraa, jotka ”ovat etuoikeutettu keino edistää tätä lähetysyhteistyötä hengellisesti ja aineellisesti.” Paavillinen uskon levittämisen seura (Pontifical Society for the Propagation of the Faith) on yksi lähetysseuroista, jonka kanssa Pohjoismaiden paikalliskirkot tekevät yhteistyötä ja joka vastaa maailman lähetyspäivän järjestelyistä ja antaa uusille, vasta perustetuille tai köyhille hiippakunnille välttämätöntä tukea niiden ponnistellessa kohti omavaraisuutta. Maailman lähetyspäivän kolehti suunnataan tälle seuralle. Lähetystyö on koko Kirkon vastuutehtävä, ja Pohjoismaiden katoliset hiippakunnat pyrkivät auliisti tukemaan paavillisten lähetysseurojen koordinoimaa evankelioimistyötä. Pyydämme teidän rukouksianne ja avustustanne. Rukouksillamme ja taloudellisella tuellamme me tuomme yhdessä Herran rakkautta ja konkreettista apua kaikkein haavoittuvimmille yhteisöille paavin lähetystyössä.

Vuonna 1926 paavi Pius XI aloitti Maailman lähetyspäivän vieton antaakseen lähetystyölle taloudellista varmuutta. Kaikki katoliset hiippakunnat antavat ”lähimmäisenrakkauden pienen rovon” lähetyspäivänä. Se tarjoaa meille jokaiselle mahdollisuuden tukea kirkon elämää antavaa läsnäoloa monien lähetyshiippakuntien köyhien ja syrjäytyneiden keskuudessa. Meidän rukouksemme ja lahjoituksemme auttavat tukemaan kirkkoja, sairaaloita, kouluja ja kutsumuksia maissa, joissa kirkko on uusi, vasta perustettu tai köyhä. Se on tilaisuutemme osoittaa rakkautta ja solidaarisuutta veljiämme ja sisariamme kohtaan, jotka jakavat kanssamme saman uskon. 

Kolehdit kerätään 22. lokakuuta 2023 kaikissa messuissa Kirkon lähetystyön hyväksi.

MUUT AVUSTUKSET SUORAAN PIISPAN KANSLIAN LÄHETYSAVUSTUSTILILLE: 

FI09 1745 3000 1270 60

tilille voi tehdä lahjoituksia viitteellä 5005.

Hiippakunnan lähetystyöasioiden hoitaja 

isä Tri Nguyen 

.

RUKOUKSET 

LÄHETYSTYÖN PUOLESTA

Jumala, sinä haluat, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan sinun totuutesi. Katso kypsän viljasatosi runsautta ja lähetä pelloillesi työntekijöitä, jotta evankeliumia saarnattaisiin kaikille luoduille. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

(Roomalainen Messukirja, Messu evankeliumin levittämisen puolesta, A, päivän rukous, s. 927)

.

Jumala, katso Poikasi Kristuksen puoleen, joka ihmisten pelastuksen tähden antoi itsensä kuolemaan, jotta hänen kauttaan kaikkialla maailmassa sinun nimesi tulisi kirkastetuksi kansojen keskuudessa ja sinulle joka paikassa kannettaisiin tätä yhtä pyhää uhria. Tätä pyydämme saman Kristuksen, Poikasi, kautta. Aamen.

(Roomalainen Messukirja, Messu evankeliumin levittämisen puolesta, A, uhrilahjarukous, s. 928)

.

Isä Jumala, sinä olet ravinnut meidät lunastuksemme sakramentilla. Suo, että tämä iankaikkisen pelastuksemme pantti edistäisi maailmassa oikeaa uskoa. Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.

(Roomalainen Messukirja, Messu evankeliumin levittämisen puolesta, A, päätösrukous, s. 928)

.

Rukous lähetystyön puolesta 

Herra, sinä olet käskenyt meitä todistamaan sinusta maan ääriin asti. Pyydämme sinua: kutsu keskuudestamme naisia ja miehiä palvelemaan sinua siellä missä vain tahdot, niin että kirkko virkoaa uuteen elämään. Rukoilemme sinua niiden monien ihmisten puolesta, jotka eivät vielä tunne sinua. Lähetä todistajiasi maailman kaikkiin maihin, jotta kaikki kansat saisivat kuulla sinun ilosanomasi ja kaikki tulisivat osallisiksi evankeliumin rikkaudesta. Aamen. 

(Katolinen Rukouskirja, KATT 2013, ss. 77–78)

Tietoja kirjoittajasta

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...