Valitse Sivu

Det femte evangeliet – pilgrimsfärd i det Heliga Landet

Det femte evangeliet – pilgrimsfärd i det Heliga Landet

För många katoliker är en pilgrimsfärd till det Heliga Landet “ett måste” för andra en förpliktelse såsom för den Heliga Gravens riddare och damer. Jag anser att varje kristen borde åtminstone en gång i sitt liv besöka de heliga platserna där. Det ordnas gemensamma resor dit av många resebyråer och församlingar. Det är därför endast den goda viljan som i vissa fall kanske fattas. Det finns också reseskildringar, turistguider och annat material, i synnerhet på nätet, som man kan bekanta sig med. Ett verk som jag vill lyfta fram är James Martins “Jesus, en resa genom hans liv”. Verket, på mer än 550 sidor, behandlar två amerikanska jesuitprästers två veckor långa pilgrimsfärd genom det Heliga Landet. De använder sig av Nya testamentet som referensram då de besöker de heliga platserna. Boken är kritisk, deskriptiv och lärorik samt ger nyttiga praktiska vinkar och råd gällande boende, transporter och mat. Martin ger också teologiska och historiska förklaringar gällande det han ser och upplever. Grundtesen i hans verk är Jesus som människa och Gud. Jesus som människa, med alla hennes svagheter och behov, men också styrkor, är den huvudsakliga referensramen mot vilken han diskuterar allt som han upplever. Hans argument är att Jesus är fullständig människa, med alla hennes svagheter och behov. Han upplever sin gudom småningom, som en progressiv utvecklingsprocess. Den har sin början med hans dop av sin kusin Johannes döparen och då Gud i tre personer uppenbarade sig. De olika miraklen och anvisningarna är integrerade delar av denna process. 

Verket har alltså en helt annan utgångspunkt än vad många katoliker och kristna är vana vid. Den är typisk för jesuiter men också för präster och lekmän inom Opus Dei. Jag hade möjlighet att diskutera inkarnationen med Opus Dei -prästen dr. Oskari Juurikkala, som kom med många värdefulla insikter gällande den och Jesus som människa och Gud. Frågan är komplicerad och berikar sättet hur vi kan se på Nya testamentets budskap. 

JESUITPRÄSTEN JAMES MARTIN

Jesuitprästen James Martin är känd författare som skrivit över 14 verk, deltagit i otaliga debatter och utnämnts till rådgivare till påven Franciskus gällande sexuella minoriteter (LGBTQ-personer). Han blev prästvigd 1999 och avlade sina slutgiltiga jesuitlöften 2009. Han har arbetat både i Afrika och Sydamerika i ramen för jesuitordens flyktingorganisation samt som fängelsepräst.  

Fader Martin hade en omfattande och varierande bakgrund, också från näringslivet,  innan han år 2014 kom ut med den engelska versionen av sitt verk “Jesus en resa genom hans liv”. Den svenskspråkiga versionen kom redan ut ett år senare. Verket består av 25 kapitel och har en rik referensram. Under pilgrimsfärden försöker jesuitprästen Martin leva in sig i hur Jesus, som människa, kände sig på de olika platserna vilka beskrivs i nya testamentet. Han hävdar att han hann besöka så gott som alla platser var Jesus verkade. Att leva sig in i dessa platser och vara där helt fysiskt gav honom en djupare tro och bättre förståelse av evangelierna. Man behöver kanske inte rusa från en plats till en annan. Utan I stället försöka få en större förståelse av de platser var Jesus verkade och på vilket sätt de hänger ihop med vad han sade och vilka underverk han gjorde. Martin lyfter fram Jesus mänsklighet i nästan allt vad han gör. Han hävdar att pilgrimsfärden i det Heliga Landet är en resa under vilken man lär känna personen och människan Jesus – ett slags “femte evangelium”. Martin firade mässa varje dag. Genom den heliga eukaristin kommer man närmare Jesus och pilgrimsfärden blir mera meningsfull. 

BOKENS STRUKTUR

Jesuitprästens verk är en blandning av upplevelser under en pilgrimsfärd, beskrivning av heliga orter, kyrkor och platser, självrannsakan, teologi och praktiska och andliga råd. Det finns ett antal anekdoter och berättelser vilka Martin upplevt under sitt liv. Bokens kapitel är uppbyggda på basen av Nya testamentets berättelser om Jesus liv under hans sista levnadsår. I slutet av varje är den relevanta texten i Bibeln som beskriver händelsen eller platsen som diskuteras i kapitalet. Man har alltid originalkällan till hands. 

Fader Martin ger också andliga råd och anvisningar på basen av sina upplevelser och liv i Afrika, Karibien och som fängelsepräst. Jag har lyft fram vissa anvisningar vilka tilltalade mig. Andra kanske lyfter fram andra aspekt, allt beroende hur man ser på verkligheten och upplever sig själv. På detta sätt är boken rik. 

Många frågar sig var man skall börja pilgrimsfärden i det Heliga Landet. Man kan egentligen börja den var som helst. Man styrs i alla fall mot de heliga platserna och Jerusalem. Man kan som troende inte fly eller tappa bort sig, en osynlig hand för en vidare tills man kommer till Gravkyrkan. Pilgrimsfärden blir för många “ ett samtal med en nära vän” eller såsom Martin säger Gud är en av oss. 

MARTINS ANDLIGA ANVISNINGAR

Martin diskuterar frågan kring Jesus frestelser. En sann frestelse skall se bra ut. Kommer din kropp först, skall den se bra (vacker) ut, kommer ditt fysiska välbefinnande först. Detta är den första frestelsen (hedonism). Den andra frestelsen handlar om ens rang i samhället. Det är en frestelse mot jämnlikhet. Man får inte anse sig vara bättre än andra. Den tredje frestelsen handlar om makt, makt till varje pris. Sann ledarskap sker genom tjänande. Martin konstaterar lakoniskt att anspråkslöshet och fattigdom är inga populära dygder. Man har kanske glömt bort att de fattiga är förebilder för de är saliga. Det grekiska ordet “makarios” betyder både salig och lycklig eller välsignad och lyckligt lottad. I det västerländska samhället söker vi lycka i materiella saker och upplevelser. Men lycka upplever man mycket närmare dvs att hjälpa och stöda de fattiga helt konkret, fysiskt.

Vilket var Jesus viktigaste budskap?  Att Guds rike kom till oss människor. Hopp, tro och kärlek är element för att detta rike skall kunna utvecklas. “Jesus säger tydligt Guds rike är här, eftersom jag är här.” Allting sker omedelbart, genast. Man skall inte vänta eller uppgöra beslutsdiagram. Man vet när avgörande paradigmförändrande beslut skall göras. Man skall vara redo när det ögonblicket uppenbarar sig. Hela Jesus liv präglas av brådska och andlöshet. Tiden är knapp. Martin arbetade många år i Afrika. Där upprepar man många gånger i det dagliga livet orden “Gud är god” och man svarar “alltid”. Samma fras upprepas många gånger i den afrikanska mässan i vårt stift – God is good, all the time.

I verket lyfter jesuitfadern många gånger fram det faktum att Jesus hävdar att man skall inte vara rädd – Var inte rädda. Det som Martin lyfter fram är att den Heliga Anden aldrig är tråkig. Att ständigt hålla sig upptagen med allt möjligt är ett täcken på att man inte kan hantera den personliga stillheten. Man har tappat kontakten eller gemenskapen med Gud. Ständig aktivitet, resor etc är täcken på personlig flykt från sig själv och från den verklighet som omger var och en av oss. “Den besatte mannens ord vittnar om att han lider av inneboende splittring och kaos” konstaterar Martin då han beskriver de onda andarna som Jesus fördrev. Splittring och kaos kommer från djävulen. En stor olycka är den fruktansvärda ensamheten. Jesus säger “Mannen har ingen i sitt liv. Han är ensam.” Jesus är medveten om dessa två ytterligheter; hyperaktivitet och ensamhet. När Kristus botar konstaterar han “Du har blivit frisk. Synda inte mer, så att det inte händer dig något värre.”  Gud hungrar nämligen efter ärlighet. Guds frihet leder till ensamhet i existentiell bemärkelse, men också till frihet. Frihet och ensamhet är sammankopplade. 

Helgonet Thomas Merton definierar begreppet det falska jaget på följande sätt:

”Alltså slösar jag bort mitt liv på längtan efter nöjen och tröst efter upplevelser, makt, ära kunskap och kärlek för att klä på detta falska jag och omvandla dess intighet till något  objektivt verkligt. Och jag lindar upplevelser runt mig och täcker mig med nöjen och beröm  som linnebindlar för att bli synlig för mig själv och världen, som om jag var en osynlig kropp som bara blir synlig när ytan täcks av något synligt.”

Författaren lyfter fram två fakta som hänger ihop med människan och hennes liv. Han konstaterar att “en alltigenom god människa inte skulle bli långlivad i en värld full av synd”. Vidare påpekar han att “de starka krossar de svaga utan försoning”. Exempel på detta är Kristus som är alltigenom god och utan synd och krossades av de starka. Detta gäller även i vår tid var det finns otaliga exempel på detta. 

DEN HELIGA GRAVENS KYRKA, VIA DOLOROSA

Den Heliga Gravens Kyrka har demolerats flera gånger under historien. En fullständig förstörelse skedde 1009. Kyrkan förstördes av de muslimska härskarna. Korsfararna byggde dock upp och expanderade den. År 1808 förstördes kyrkan i en eldsvåda och pånytt år 1927 i en jordbävning. År 1959 enade de olika kristna samfunden gemensamt om en reparationsplan. Kyrkan uppfördes igen av katoliker, grekisk ortodoxa och armenier. Idag ansvarar sex grupper nämligen katoliker, grekisk-ortodoxa, armenier, syrier, kopter och etiopier om den Heliga Gravens kyrka. Alla grupper har sitt egna område som de ansvarar om. 

Muslimerna har en viktig roll i kyrkans administration. Kyrkan låses varje kväll av en muslimsk vakt klockan åtta och öppnas igen följande morgon klockan fyra. Vardera händelserna är baserade på gamla ritualer. Det är på detta sätt som muslimer håller ett slags fred mellan de olika kristna grupperna. Man kan även be över natten i den låsta kyrkan. Detta kräver dock stark personlighet, för mystiska saker kan upplevas när man är allena med Jesus i hans tomma grav. 

Via Dolorosa traditionen uppkom relativt sent. Rutten fastställdes först på 1400-talet. Först omfattade rutten åtta stationer. Traditionen med 14 stationer uppkom på medeltiden i Europa och infördes i Jerusalem först på 1800-talet. Vi vandrar säkert inte längs med samma rutt som Jesus då han vandrade till sin korsfästning på Golgata. Korsfästningen var en av de grymmaste sätten att avliva en person. Beroende hur den genomfördes kunde personen på korset leva ganska länge. Vanligtvis dog man i blodpropp. Personen korsfästes i allmänhet naken. 

KVINNORNA NYA TESTAMENTETS VIKTIGA VITTNEN

Det viktiga var givetvis uppståndelsen. Jesus uppståndelse bevittnades först av kvinnor. Överhuvudtaget har kvinnor en betydande roll i hela vår frälsning. Kvinnorna stannade kvar vid korset när Jesus dog, de var de första som träffade honom efter att han uppsteg från de döda. “De var uppståndelsens första vittnen”, påven Franciskus konstaterade. ”Apostlarna och lärjungarna har svårare att tro på den uppståndne Kristus. Detta gäller  dock inte kvinnorna.”

I slutet av verket förklarar jesuitprästen Martin grundstenarna i sin tro:

  • Du behöver inte leta efter dina kors. Dem får vi i själva under livet.
  • Gud uppmanar oss att ta vårt kors, precis som han uppmanade Jesus att ta sitt.  Lidande är en del av alla människors liv.
  • När Jesus talar om dem som mister sitt liv talar han inte om döden i fysisk bemärkelse. Vissa delar av vårt beteende måste sluta och andra förstärkas. 
  • Vänta på uppståndelsen. I prövningar  undervisar Gud oss. De mest olyckliga människor är de som aldrig prövas.
  • Guds gåva är något annat än det vi har förväntat oss. Andliga upplevelser kommer ofta inte när man förväntar sig dem. 
  • Ingenting är omöjligt för Gud. Och slutligen, hopplösheten är en mörk och farlig väg, mycket mörkare än döden. 

.

Jan-Peter Paul

––––

Martin, James (2020) Jesus, en resa genom hans liv, Libris förlag i samarbete med Veritas förlag, Litauen (551 sidor).

Tietoja kirjoittajasta

Jan-Peter Paul

Ekon. dr. Jan-Peter Paul är docent och författare. Han har verkat i ledande ställning i näringslivet och inom EU-kommissionen. Han är aktiv i många organisationer inom den katolska kyrkan i Finland.

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

Fides 3/2024:n olisi pitänyt jo tulla kaikkiin katolisiin koteihin. Mikäli lehti ei ole tullut sinulle, voit lukea sen netistä tai pyytää lähettämään sen sinulle: info@katolinen.fi. Tarkistathan osoitetietosi omasta seurakunnastasi. Tilaa lehti myös uutiskirjeenä sähköpostiisi.

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...