Valitse Sivu

Jungfru Maria – garant för mänsklighetens frälsning och julfirandet

Jungfru Maria – garant för mänsklighetens frälsning och julfirandet

Då ärkeängeln Gabriel meddelade Maria, Maryam eller Mariam på arameiska, att hon av Gud valts till frälsarens moder kunde hon, på basen av var och ens fria vilja, ha svarat nej. Men det gjorde hon inte utan

”I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en stad i Galileen som hette Nasaret… och jungfruns namn var Maria. Och ängeln kom in till henne och sade ”Hell dig du högt benådade! Herren är med dig… Frukta icke Maria; ty du har funnit nåd för Gud. Se, du skall bliva havande och föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus… Då sade Maria till ängeln: Huru skall detta ske? Jag vet ju icke av någon man… Ängeln svarade…”Helig ande skall komma över dig, och kraft från den Högste skall överskugga dig; därför skall ock det heliga som varder fött kallas Guds Son”… Då sade Maria: ”Se, jag är Herrens tjänarinna; ske mig såsom du har sagt.” (Lukas 1:26–35)

Jungfru Maria beslöt av egen fri vilja föda Guds son och blev tack vare detta beslut en grundläggande gestalt för hela mänsklighetens frälsningsplan. Maria var en ung kvinna på ca.15 år. Hon skulle få uppleva och leva med Jesus Kristus från hans barndom till korsfästningen och döden på korset. Hon skulle få se hans underverk och hur han grundade den katolska kyrkan och hur den växte efter Kristus död och uppståndelse. Hon kom att vara vän med apostlarna, martyrer och många av urkyrkans heliga.

Jungfru Maria, Guds moder, är idag ärad, inte endast av den katolska kyrkan utan även av andra kristna kyrkor bl.a. de ortodoxa, de orientala kyrkorna, anglikanska och lutherska. Hon äras även av muslimerna.

Jungfru Maria har under historiens lopp uppenbarat sig ett flertal gånger överallt i världen. Mest kända uppenbarelseorter är Lourdes i Frankrike, Fatima i Portugal och Guadalupe i Mexiko.

Den katolska och den ortodoxa kyrkan har ett speciellt förhållande till Jungfru Maria. Den katolska kyrkans förhållande är dogmatiskt och akademiskt medan det bysantiska är mera känsloladdat och tar sitt uttryck genom ikontraditionen och firandet av själva mässan och dess rika musikaliska och symboliska innehåll.

För de katoliker som hör till den latinska traditionen är Jungfru Maria helig och för vår talan inför Gud i himmelen. Därför har t.ex. påven Franciskus anmodat oss katoliker att be till jungfru Maria för pedofilins offer och för de präster och biskopar vilka gjort dessa moraliska och juridiska synder och brott. Vi ber också till jungfru Maria att ondskan och att djävulens verksamhet på jorden i synnerhet på krigshärjade områden och i de allt mer sekulariserade länderna i Europa skall minska.

Den latinska Maria-traditionen består av fyra dogmer: Maria är Theotokos eller Guds moder, hon är för alltid jungfru, hon födde Jesus genom den Helige Ande och hon togs upp till himmelen med kropp och själ. Jungfru Maria äras i alla kyrkor både latinska och bysantiska med bild (ikon) eller staty på vänstra sidan av altaret. Hon nämns speciellt i alla mässor, också i särskilda mässor som hålls i hennes ära. Månader dedikerade till Jungfru Maria är maj och oktober. I kyrkor som följer den latinska traditionen arrangeras varje vecka bönetillfällen var man ber rosenkransen, många bär också med sig en kopia av den undergörande medaljen. Man ordnar regelbundet vallfärder till bl.a. Lourdes. Påven Johannes Paulus II publicerade en encyklika om Jungfru Maria ”Redemptoris Mater” år 1987 var han konstaterade att Jungfru Maria har en speciell ställning i mänsklighetens frälsningsplan. Också påvarna Benedikt XVI och Franciskus har framhävt Jungfru Marias betydelse för Guds frälsningsplan och i kampen mot djävulen och det onda. Viktiga böner riktade till Jungfru Maria är bl.a. Ave Maria, Regina Coeli och Magnificat.

Jungfru Maria anses vara hela mänsklighetens skyddshelgon. Ett antal katolska munk- och riddarordnar har antagit Jungfru Maria som sitt skyddshelgon bl.a. benediktinerna och cistercienserna. Samma gäller flera yrkesgrupper såsom arbetare (invandrare) i främmande länder, sjömän, fiskare och t.o.m. polisorganisationer (Guardia Civil i Spanien).

Hundratals församlingar och kyrkor ärar Jungfru Maria, i Finland Sankta Maria kyrkan i Mejlans. Jungfru Maria är också beskyddare av kontinent och stater bl.a. Afrika (Our Lady of Africa), Asien (Our Lady of Arabia, Our Lady of Lebanon), Amerika (Our Lady of Guadalupe), Oceanien och Europa. I drygt 20 europeiska länder har Jungfru Maria en speciell status antigen på nationell eller lokal nivå. Från listan saknas alla Nordiska länder inklusive Finland. Det verkar som om Jungfru Maria för hos oss i Norden spelar en underordnad roll. Nu när Stella Maris verksamhet upphört har vi inte heller i Finland ett ställe var Jungfru Maria kunde äras och vördas.

Jag anser att vi borde upphöja Jungfru Maria till den status som hon har i Guds frälsningsplan även hos oss. Det är naturligtvis bra att den legendariska Sankt Henrik är vårt lands och vårt stifts skyddshelgon. Men har vi i ivern glömt bort Jesu moder och mänsklighetens beskyddare? Jag anser att vi i Finland mer än någonsin behöver Jungfru Marias förböner gällande många områden. Vi har en allt mer differentierad kyrka med ett stort antal nya medlemmar och invandrare som alla behöver finna Kristus. De många kulturerna och traditionerna som uppkommit i vårt stift är en stor utmaning för alla, inte minst vår ledning och kyrkoherdarna. Traditionella grupper av katoliker marginaliseras bl.a. finlandssvenskarna, och blir allt mer främmande för kyrkan. Olika grupperingar och ordnar söker vinna följeslagare som på sikt kan leda till splittring och slutligen är kyrkan i Finland mitt i en stor ekonomisk kris. Jungfru Maria och böner till henne var hon kan föra dem vidare till Gud spelar givetvis här en betydande roll. Hon är ju mänsklighetens beskyddare och den främsta förkämpen mot djävulens intriger.

Förutom böner och fasta måste den katolska pilgrimstraditionen återupplivas och förstärkas. Det är fint att vi årligen vandrar till Kylö träsk och till Hattula i minnet av våra nationella helgon och heliga. Men vi borde återuppliva och aktivera pilgrimsfärderna till Lourdes och Fatima var Jungfru Maria uppenbarade sig och varnade mänskligheten för kommande faror. Pilgrimsfärderna borde få en mera traditionell och kontemplativ prägel och inte endast omfatta några dagars vistelse på orten vart man flyger, åker vidare med buss eller bil och bor på relativt högklassiga hotell. Det medeltida pilgrimsförfarandet och traditionen borde återinföras med vandring från en helig, till Jungfru Maria dedikerad ort till en annan, genom Europa, för att sedan (efter veckor eller t.o.m. månader) komma fram till Lourdes eller Fatima. De stora ekonomiska utmaningarna som kyrkan i vårt land står inför, behöver andra medel än endast tiggarbrev till stiftsmedlemmarnas och artiklar i Fides eller stiftets WEB-sidor. Jungfru Maria måste se och uppleva helt konkret att vi verkligen menar allvar med våra böner.

Både i Lourdes och i Fatima vädjade jungfru Maria till bot och omvändelse. Hon gjorde detta inte endast en gång utan tre. Siffran tre har en religiös innebörd. Jesus led tre timmar på korset, han dog på tredje timmen och han uppstod efter tre dagar. Siffran tre har en djup symbolisk innebörd vilket visar med hurudant allvar Jungfru Maria talade till barnen i Lourdes och i Fatima. Jungfru Maria visade också en ”downside”, om vi inte gör bot och omvänder oss. Om vi är nonchalanta och likgiltiga kommer det onda och djävulen få allt mer makt med krig, sjukdomar och katastrofer som följd. Om vi tar Jungfru Marias varningar på allvar är tiden inne för att göra något mer för oss själva, våra närmaste och mänskligheten.

Julen närmar sig. Det är en glädjens fest. Jesus, vår frälsare, föddes i Betlehem för att en ung kvinna sade ja …”ske med mig såsom du har sagt”. Hon tog på sig detta betydande ansvar. Hon litade på Gud och hon hjälper nu oss i vår frälsning och vägen till det eviga livet.

Jan-Peter Paul

Tietoja kirjoittajasta

Jan-Peter Paul

Ekon. dr. Jan-Peter Paul är docent och författare. Han har verkat i ledande ställning i näringslivet och inom EU-kommissionen. Han är aktiv i många organisationer inom den katolska kyrkan i Finland.

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...